Informacje prawne

herb jednostkiPowiat Słupski

Podstawa prawna obowiązku prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych.

Informacje prawne

Ustawa o jawności życia publicznego

Art. 9. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, bank państwowy, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, spółki zobowiązane, oraz spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie środków pieniężnych przez te podmioty w kwocie co najmniej 2 000 zł, zwany dalej „rejestrem umów”.

Pełny tekst Ustawy

Ustawa o jawności życia publicznego

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2. wglądu do dokumentów urzędowych;
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę osprawach publicznych.

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;

Pełny tekst Ustawy

tło strony